نمایش 1–8 از 15 نتیجه

نمایش 25 40

فنر آوبز ديگ لباسشويي اتومات مدل ايندزيت (استوک فابريک) (کپی)

عملکردقطعه دردستگاه:کاراین قطع این است که ازقسمت بالادیگ ومتعلقات راگرفته وبه کابین متصل میکندوضمنان دربالانس کردن دستگاه درزمان کارنقش مهمی راایفا میکندونمی گذاردکه دستگاه لرزشهای شدیدی داشته باشدواین فنرحالت کمک فنرراایفامیکندوچنانچه این فنربهرعلتی خراب شوداعم ازشکستگی ویاازدست دادن حالت ویامساوی نبودن دوفنرباهم دستگاه بشدت لرزش دارد وخودش رابه کابین میکوبدوصداهای ناهنجاری راایجادمیکند..حنمن دوفنربایدبیک شکل واندازه باشدوازناهماهنگی درفنربشکل دیگرجدان خوداری فرمایید

هیدروستات مغناطیسی لباسشویی اتومات مدل ویرپول باگنشت (استوک فابریک)

کارایی و عملکرد : کار این قطعه در لباسشویی های اتومات برای اندازه مورد نیاز , آبی است که در مخزن لباسشویی وارد میشود. وقتی آب به مقدار کافی وارد مخزن شد هیدروستات فرمان قطع آب را به شیربرقی میدهد. و سپس از هیدروستات فرمان بروی کارکردن موتور و فرمان بروی المنت برای در مدار قرارگرفتن دستور میرود. حساسیت این قطعه بسیار زیاد میباشد و به هیچ عنوان قابل تنظیم نیست و از دست زدن به آن جدا خوداری فرمایید. چون عملکرد آن در لباسشویی بسیار حساس و مهم است.
فروخته شده:0
باقی مانده:5

فن تهویه هواداخلی درب ظرفشویی مدل مجیک (استوک فابریک)

عملکردقطعه دردستگاه:کاراین قطعه این است که وقتی که آب گرم میشودوبخاردرظرفشویی ایجادمیشودازطریق این فن وکانال به بیرون هدایت میشود وضمنان بووهوای داخل اطاق ظرفشویی رابه بیرون هدایت میکند.
فروخته شده:0
باقی مانده:1

دستگیره درب ظرفشویی مجيک کامل (استوک فابریک)

عملکردقطعه دردستگاه:این قطعه درزمانی که شخص قصدبازکردن درب ظرفشویی راداردازآن استفاده میگردد.ووقتی دستگیره رابداخل فشاربدهیدزبانه درب ارداخل  قفل تکان خورده وخارج میشودوآن موقع اجازه بازشدن درب رابشخص میدهدولازم بذکراست که درآن موقع میکروسویچی قرارداردکه فرمان قطع دستگاه راصادرمیکندوبرق اصلی دستگاه قطع میشودوکلان دستگاه روشن نمیشودوچنانچه دستگیره بهرعلتی خراب شودوعمل نکند دستگاه هم روشن  نخواهدشد.

فنرآویز دیگ لباسشویی اتومات مدل های مختلف (استوک فابریک)

عملکردقطعه دردستگاه:کاراین قطع این است که ازقسمت بالادیگ ومتعلقات راگرفته وبه کابین متصل میکندوضمنان دربالانس کردن دستگاه درزمان کارنقش مهمی راایفا میکندونمی گذاردکه دستگاه لرزشهای شدیدی داشته باشدواین فنرحالت کمک فنرراایفامیکندوچنانچه این فنربهرعلتی خراب شوداعم ازشکستگی ویاازدست دادن حالت ویامساوی نبودن دوفنرباهم دستگاه بشدت لرزش دارد وخودش رابه کابین میکوبدوصداهای ناهنجاری راایجادمیکند..حنمن دوفنربایدبیک شکل واندازه باشدوازناهماهنگی درفنربشکل دیگرجدان خوداری فرمایید

فنر آویز دیگ لباسشویی اتومات مدل آریستون (استوک فابریک)

عملکردقطعه دردستگاه:کاراین قطع این است که ازقسمت بالادیگ ومتعلقات راگرفته وبه کابین متصل میکندوضمنان دربالانس کردن دستگاه درزمان کارنقش مهمی راایفا میکندونمی گذاردکه دستگاه لرزشهای شدیدی داشته باشدواین فنرحالت کمک فنرراایفامیکندوچنانچه این فنربهرعلتی خراب شوداعم ازشکستگی ویاازدست دادن حالت ویامساوی نبودن دوفنرباهم دستگاه بشدت لرزش دارد وخودش رابه کابین میکوبدوصداهای ناهنجاری راایجادمیکند..حنمن دوفنربایدبیک شکل واندازه باشدوازناهماهنگی درفنربشکل دیگرجدان خوداری فرمایید

فنر آوبز ديگ لباسشويي اتومات مدل ايندزيت (استوک فابريک)

عملکردقطعه دردستگاه:کاراین قطع این است که ازقسمت بالادیگ ومتعلقات راگرفته وبه کابین متصل میکندوضمنان دربالانس کردن دستگاه درزمان کارنقش مهمی

فنر آویز دیگ لباسشویی اتومات مدل اگنس (استوک فابریک)

عملکردقطعه دردستگاه:کاراین قطع این است که ازقسمت بالادیگ ومتعلقات راگرفته وبه کابین متصل میکندوضمنان دربالانس کردن دستگاه درزمان کارنقش مهمی راایفا میکندونمی گذاردکه دستگاه لرزشهای شدیدی داشته باشدواین فنرحالت کمک فنرراایفامیکندوچنانچه این فنربهرعلتی خراب شوداعم ازشکستگی ویاازدست دادن حالت ویامساوی نبودن دوفنرباهم دستگاه بشدت لرزش دارد وخودش رابه کابین میکوبدوصداهای ناهنجاری راایجادمیکند..حنمن دوفنربایدبیک شکل واندازه باشدوازناهماهنگی درفنربشکل دیگرجدان خوداری فرمایید