نمایش 1–8 از 30 نتیجه

نمایش 25 40

فن 9.75ولت داخلي يخچال فريزر جنرال و فريجيدر 4 سیم اصلی تایلند

2,700,000 تومان
عملکرداین قطعه بدینصورت است که این فن درداخل اواپراتورنصب است وازطریق این فن سرمابگردش درمیایدودرکانال ایجادشده درمسیربه قسمت یخچال هدایت میشودوبرودت رامنتقل میکند.بایددرزمان تعویض این قطعه ختمن به چندموردتوجه خواص نگاه شود1-سایزفن بایدباسایزفن اصلی یک اندازه باشد2-تعدادسیمهای فن بایدبه تعدادفن اصلی باشد3-پروانه فن درجهت درست نصب شوددرغیراینصورت گردش بادناقص میشودوسرمابه قسمت یخچال منتقل نمیگردد4-جهت فن بایدباجهت فن اصلی بیک صورت باشداین موردرابایدحتمن توجه خواصی به ان شود5-ولتاژفن بایددقت شودکه باولتاژفن اصلی یک قدرت باشداگراشتباهی نصب شوددراولین روشن کردن فن میسوزد...دوستان غزیزدرخریدفن دقت زیادی بخرج بدهیدواین راهم بدانیدکه اگرشکلهای فن موجوددربازارمانندفن اصلی نبودمهم نیست فقط تجه هات بالارامدنظرداشته باشید

فن کندانسور یخچال فریزر آمریکایی 110 ولت

750,000 تومان
عملکرداین قطعه بدینصورت است که این فن درقسمت کندانسوروپشت دستگاه نصب میباشدوعملکرداین فن چرخش بادازقسمت کندانسوربه بیرون کابین دستگاه میباشدوباچرخش فن بادسردرازداخل کندانسوربه بیرون هدایت میکندوکندانسورخنک میشودوبه این صورت گازگرم رابه سردتبدیل وچرخش سرماراکنترل وتنظیم میکند..بایددرزمان تعویض فن به چندموردتوجه ای خواص گردد.1-قدرت فن2-اندازه فن3-جهت چرخش فن4-سایزفن5-جهت چرخش فن