مشاهده همه 4 نتیجه

نمایش 25 40

شير برقي ورودي آب سايد جنرال آمانا 110 ولت

550,000 تومان
این قطعه دردستگاه بدینصورت عملکرددارد.درقسمت پشت دستگاه درپایین اطاقک کمپرسورنصب میباشدوازشیلنگ اب ورودی تقذیه میکندوپس ازوروداب به شیربرقی به دوقسمت ازدستگاه هدایت میشود1-قسمت یخساز2-قسمت منبع اب سردکن...درزمانیکه اب به قسمت یخسازواردمیشودقالب یخسازپرمیگرددوپس اززمان تعیین شده که عمل یخ بجودامدقالب یخسازازطریق یک سنسورفرمان به یخسازداده ویخ داخل قالب به درون محفظه وباکس تخلیه میگرددومجددان فرمان بروی شیربرقی رفته وقالب ابگیری مجددمیکندوفرمان بعدی درقسمت منبع ابسردکن میباشدوهرزمان که شما پدال ابسردکن رافشارمیدهیداب داخل ابسردکن درظرف اب میریزد ومجددان ابگیری ازطریق شیربرقی تامین میگردد.معمولان این شیربرقی هامدل پرسی میباشدوغیرقابل تعمیراست ویکبارمصرف است ..البته دربعضی ازمدلهای ان بوبین وشیرقابل تعمیراست ولی تعدادانهابسیارکم است.خرابی انهابه دوصورت است 1-شیروتشتک شیرتوانایی نگهداشتن اب رانداردواب دایم سرریزمیگرددوباعث ایراددردستگاه می شودو2-درزمان فرمان بوبین عمل نمیکندوفرمان اب راصادرنمیکندکه دراینگونه مواقع بوبین شیربرقی سوخته است

شير برقي ورودي آب سايد دوو سامسونگ 220 ولت

350,000 تومان
عملکردوکارایی:کاراین قطعه بدینصورت است که درپشت کابین دراتاقک کمپرسور سایدبای سایدها قراردارد.وشیرآب ورودی برای یخساز ومنبع آبسردکن طراحی شده است وزمانیکه شما پدال آّسرکن را فشار میدهید فرمان بروی شیر برقی خواهد رفت ویکی ازبوبینهای شیر برقی فعال شده وراه آب را باز میکند وآّ ب از طریق شیلنگ وارد منبع آّ بسردکن در کابین یخچال میشود واز آنجا بسوی محل قرار گیری لیوان آب میرود ودرزمانیکه قالب یخساز درقسمت فریزر ساید را شما روی روشن قرار میدهید یک دیگر از بوبینها درشیر برقی باز میشود وآب از راه شیلنگ بداخل فریزر ساید هدایت خواهد شد واز طریق شیلنگی بداخل قالب یخساز میریزد وپس از زمان تعیین شده فرمان از  شیر برقی قطع ومجددن راه آب مسدود میشود .خرابی دستگاه زمانی مشخص میگردد که آب بداخل هیچکدام از این دو مسیر نمیریزد ودر آنجا مشخص میگردد که شیر برقی خراب است وباید تعویض گردد.البته این شیرها قابل تعمیر میباشد وباید فرد وتکنسین مهارت خاصی در این زمینه داشته باشد