نمایش 1–8 از 25 نتیجه

نمایش 25 40

الکترو موتور خشک کن لباسشوئي دو قلو مدل 3 پايه

290,000 تومان
این قطعه موتوراصلی خشک کن لباسشویی مدل دوقلومیباشدودرزمان خشک کردن لباسهابافرمان تایمردرمدارقرارمیگیردوپس ازتایم زمانی ازکارمیایستد.الکترموتورخشکن باالکتروموتورشستشوتفاوت سایزوقدرت داردونمیتوان این دومدل راجایگزین کرد.چنانچه اب ازکاسه نمدنشتی کندمستقیم بروی موتورمیریزدوباعث سوختن موتورمیگردد.اگراین موتورازکاربیافتدمیتواندازخازن ان هم باشدواگرخازن خراب باشدموتوربکارادامه نخواهدداد.

الکترو موتور خشک کن لباسشوئي دو قلو مدل 3 پايه

290,000 تومان
عملکردوکارایی:کاراین الکتروموتور بدینصورت است که درقسمت شاسی زیر درزیر دیگ یا چلیک خشکن قرار میگیرد وبه طریق که پولی به میل الکتروموتور ومیل چلیک خشکن متصل میشود  وزمانیکه فرمان ویا تایمرخشکن را میچرخانیم فرمان بروی  الکتروموتور  میاید و موتور شروع به چرخیدن می نماید وبادوربسیار بالا چلیک را میچرخاند و لباسی که در چلیک قرار دارد را بسرعت میچرخاند  ولباس شروع به  خشک کردن میکند .این الکتروموتور  باکمک خازن رن  معمولان بقدرت 3یا4یا6 شروع بکارمیکند وچنانچه خازن بسوزد ویا خراب شود موتور نمیتواند بچرخش خودش ادامه بدهد وحتمن باید خازن آن تعویض گردد .

سوپاپ تخلیه لباسشویی دو قلو سامسونگ

30,000 تومان
عملکردوکارایی:کار این قطعه بدین صورت است که در پوسته تخلیه لباسشویی دوقلو قرار میگیرد واز طریق اهرمی وسیمی بلند بروی دستک تخلیه در پانل لباسشویی قرار دارد وزمانیکه شما این اهرم را از روی پانل میچرخانید بوسیله سیم فرمان بروی این سوپاپ میاید وراه باز شدن آب را بروی پوسته باز میکند و آ ب میتواند از قسمت خروجی دریچه به بیرون هدایت شود وزمانیکه ولوم ویا اهرم را بحالت بسته قرار میدهید این سوپاپ در جایگاه خودش در روی پوسته قرار میگیرد وراه خروجی آب  را خواهد بست ودرزمانیکه این اهرم ویا سیم خراب میشود سوپاپ عمل نخواهد کرد وراه آب بسته خواهد ماند .