نمایش 1–8 از 270 نتیجه

نمایش 25 40

ترموستات گازي لباسشويي اتومات مدل همه کندی اوشن پاکشوما

350,000 تومان
ترموستات درروی پانل قراردارد وباولوم تنظیم قابل استفاده میباشد.وازطریق سیم توحالی که درونش گازاترمخصوصی میباشد.این ترموستات وقتی که گرمابه ان میرسدقابل تنظیم است.واگراشتباهان این لوله باریک گازش خالی شوددیگرقابل استفاده نمیباشدوترمیم هم نمشود.معمولان ترموستات ها به یکدیگرنمیخورد وحتمن بایدازترموستات خودش استفاده گردد.ولی دربعضی مواقع قابل چایگزینی است.ضمنان این ترموستات ها قابل تعمیرنمیباشدویکبارمصرف است

ميکرو سوئيچ درب ماشین لباسشويي اتومات مدل کرال پاکشوما مدیا

350,000 تومان
عملکرداین قطعه بدینصورت است که این قطعه درقسمت درب لباسشویی واقع میباشدودرب رابروی لولا ثابت کرده ومیچرخداگراین لولاخراب شوددرب درجایگاه خودش قرارنمیگیرد وروی لولا نمیچرخد.درنتیجه بایدحتما لولا تعویض گردد لازم بذکراست که جنس این لولاها ازسرب خشک وآلومینیوم است وغیرقابل جوش خوردن میباشد و اگرجوش بدهیدمدت زیادی برای شماکارنخواهدکرد.درزمان تعویض بایدازشکل لولای اصلی تهیه کنیدچون اگرلولا کوچک ویا کمی بزرگترباشددرب درجای خودش قرارنمیگیردوباعث آبریزی شدید ازجلوی درب میگردد.دربعضی ازاین لولاهاازیک بوش سفیدکوچکی استفاده شده است درصورتیکه ان بوش شکسته ویاگم شده باشدمیتوانیدازشیلنگ اب کولری ویاشیلنگ کوچک بجای ان استفاده گرددیعنی یک تکه کوچک باندازه نیم بند انگشت ازشیلنگ بریده وبجای بوش درقسمت لولاکاربگذاریداینکارشدنی میباشد

يقه شور( پارويي چیليک) لباسشويي اتومات مدل ال جي بکو

150,000 تومان
این قطعه درداخل چلیک ودیگ لباسشویی قراردارد.وقتی که درلباسشویی لباس ریخته میشودودیگ بچرخش درمیایددرداخل چلیک این پارویی ها لباس را شستشومیدهدوبه اصطلاحی لباس راچنگ میزندوچرک وکثیفی لباس رامیگیرد.اگراین پارویی نبودلباس هم تمیزشسته نمشد.برای تعویض این پارویی هامتاسفنه باید کل دیگ بتزشودوامکان تعویض ازروی وداخل چلیک نمیباشد..هرپارویی منحصربخودان برندمیباشدونمشودازپارویی جایگزین استفاده گردد.