برد تغذیه لباسشویی اتومات

2 کالا

 • حراج!
  برد تغذيه لباسشویی اتومات مدل پاکشوما 6 ک (استوک فابريک)

  برد تغذيه لباسشویی اتومات مدل پاکشوما 6 ک (استوک فابريک)

  1,500,000 تومان 1,100,000 تومان
  عملکردوکارایی:کاراین برددردستگاه لباسشویی بدینصورت است که تمام مراحل وکارهای شستشو وتخلیه وخشک کردن رابعهده داردوچنانچه یکی ازاین برنامه هابهرعلتی نتواندکارخودرابصورت مطلوب انجام بده ایروردرروی بردظاهرمیشودودستگاه ازکاربازمیماندودربعضی مواقع که یکی ازقطعات خراب میشوداثرمنفی بروی بردمیگذارد وقسمتی ازبردراازکارمیاندازد.دراین بردپروگرامروحافظه اصلی قراردارد وگاهی مواقع این حافظه پاک ویاصدمه میبیندوپروگرامرمیسوزد.دراینگونه مواقع دربعضی ازبردهامیتوان حافظه جدیدنصب کردوبردراراه اندازی کردولی دربیشترمواقع حافظه قابل ترمیم نیست وبردبایدتعویض گردد.به غیرازحافظه دستگاه هرقسمت دیگراین بردخراب شودمیتوان آن قسمت راتعمیرکرد.البته…
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها