واحدقطعات استوک واحدی تقریبان جدیداحداث وتاسیس است .دراین واحدقطعات استوک وفابریک لوازم خانگی رابصورت فایل بندی وتست شده وسپس پک گردیده دربسته بندی های مناسب جهت ارائه به همکاران وشهروندان ایجادگردیده است. دراین واحدتمامی قطعات لوازم خانگی موجودمیباشدوتمامی قطعات فابریک واصلی است.

ضمن اینکه این قطعات ابتدا تست فنی ازشون گرفته شده وسپس بسته بندی گریده است. قیمت گذاشته شده بروی قطعات باپایینترین ومناسبترین قیمت ایجادگردیده است.

ضمنان مابهترین مشاوردراین زمینه برای شماعزیزان هستیم وشماضمن خریدبهترومناسبترمیتوانیددرجهت خریدکالاهمبامامشورت نمایید.

مشاوران مااگرلازم بودقطعه ای تعویض شودآن قطعه رابشماخواهندداددرغیراینصورت شماراجهت راه اندازی قطعه خودتان راهنمایی خواهند کرد.

پس شماباکمال اطمینان کامل میتوانیدخریدخودتان راازماداشته باشید

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)