نمایش 1–8 از 9 نتیجه

نمایش 25 40

الکترو موتور خشک کن لباسشوئي دو قلو مدل 3 پايه

330,000 تومان
این قطعه موتوراصلی خشک کن لباسشویی مدل دوقلومیباشدودرزمان خشک کردن لباسهابافرمان تایمردرمدارقرارمیگیردوپس ازتایم زمانی ازکارمیایستد.الکترموتورخشکن باالکتروموتورشستشوتفاوت سایزوقدرت داردونمیتوان این دومدل راجایگزین کرد.چنانچه اب ازکاسه نمدنشتی کندمستقیم بروی موتورمیریزدوباعث سوختن موتورمیگردد.اگراین موتورازکاربیافتدمیتواندازخازن ان هم باشدواگرخازن خراب باشدموتوربکارادامه نخواهدداد.

تایمر تخلیه لباسشویی دو قلو حاير مشکی

50,000 تومان
عملکرد وکارایی :کاراین قطعه بدینصورت است که درسویچ بردیا کنترل پانل لباسشویی دوقلو ار دارد وچند عمل کاری راانجام میدهد.درزمانیکه تایمررا میچرحانیم یک فرمان به پمپ تخلیه داده میشود که پمپ را شروع بکار میاندازد وآب داخل وان تخلیه میگردد ودرزمانیکه تایمر رادرجهت دیگر میچرخانیم دستور را به تایمر موتور خشکن میدهد .