نمایش یک نتیجه

نمایش 25 40

هیت پمپ ماشین ظرفشویی اتومات مدل بوش

3,300,000 تومان
کارایی این قطعه دردستگاه بدینصورت میباشدکه درداخل وان قراردارد وجهت تخلیه اب داخل وان عملکرددارد. درزمانی که دستگاه شستشوخودراانجام میدهدومیخواهدابداخل وان راجهت تخلیه وابگیری مجددانجام دهداین قطعه واردعمل شده واب رابخارج دستگاه هدایت میکندوبداخل چاه تخلیه میریزد. این قطعه درزمانی که ذاخل ظروف راکه موادغذایی داردبایدتمیزکنیدتااسخوان ویاغذای مانده درظروف نباشدچون باعث میشودکه وار دپمپ شود وان راخراب کند. زمانیکه اشغالی دران باشدوواردپمپ تخلیه گرددپروانه های پمپ تخلیه میشکند و غیرقابل استفاده میگردد.لازم بذکراست که بیشترپمپهای ظرفشویی غیرقابل تعمیرمیباشد وبایدبصورت کامل تعویض گردد.