نمایش 1–8 از 9 نتیجه

نمایش 25 40

پدال آب سرد کن يخچال فريزر اسنوا (زبانه تک)

50,000 تومان
عملکرداین قطعه بدینصورت است که این پدال درروی قسمت منبع ابسردکن قراردارد و با فشارآوردن به این پدال ازطریق میکروسویچی که درپشت پدال قراردارد فرمان آبریزی راصادر کرده و آب داخل منبع به داخل لیوان ریخته میشود.درزمانیکه فشاربیشترازحدممکنه بروی پدال ایجاد گردد پدال میشکند و قابل تعمیروچسباندن هم نیست وبایدتعویض گردد

پدال آب سرد کن يخچال فريزر (زبانه تک)

50,000 تومان
عملکرداین قطعه بدینصورت است که این پدال درروی قسمت منبع ابسردکن قراردارد و با فشارآوردن به این پدال ازطریق میکروسویچی که درپشت پدال قراردارد فرمان آبریزی راصادر کرده و آب داخل منبع به داخل لیوان ریخته میشود.درزمانیکه فشاربیشترازحدممکنه بروی پدال ایجاد گردد پدال میشکند و قابل تعمیروچسباندن هم نیست وبایدتعویض گردد

پدال آب سرد کن يخچال فريزر (زبانه تک)

50,000 تومان
عملکرداین قطعه بدینصورت است که این پدال درروی قسمت منبع ابسردکن قراردارد و با فشارآوردن به این پدال ازطریق میکروسویچی که درپشت پدال قراردارد فرمان آبریزی راصادر کرده و آب داخل منبع به داخل لیوان ریخته میشود.درزمانیکه فشاربیشترازحدممکنه بروی پدال ایجاد گردد پدال میشکند و قابل تعمیروچسباندن هم نیست وبایدتعویض گردد

پدال آب سرد کن يخچال فريزر (زبانه تک)

50,000 تومان
عملکرداین قطعه بدینصورت است که این پدال درروی قسمت منبع ابسردکن قراردارد و با فشارآوردن به این پدال ازطریق میکروسویچی که درپشت پدال قراردارد فرمان آبریزی راصادر کرده و آب داخل منبع به داخل لیوان ریخته میشود.درزمانیکه فشاربیشترازحدممکنه بروی پدال ایجاد گردد پدال میشکند و قابل تعمیروچسباندن هم نیست وبایدتعویض گردد

پدال آب سرد کن يخچال فريزر نیم هلال (پارس,الکترواستیل)

60,000 تومان
عملکردوکارایی:کاراین قطعه بدینصورت است که درروی درب یخچال وفریزر ویا یخچال ویاساید نصب شده است.ودر زمانیکه پدال را فشار میدهند آب از شیر درظرف ریخته میشود .واگر پدال را بیشتر از حد ظرفیتش فشار بیاورند پدال میشکند .دربیشتر مواقع پدال قابل تعمیرنمیباشد وباید آن را تعویض کرد.درپدالها مدلهای مختلفی وجود دارد وبیشتر مدلهل از نظر ساختاری متفاوت میباشد.

پدال آب سرد کن يخچال فريزر دکمه ای

60,000 تومان
عملکرداین قطعه بدینصورت است که این پدال درروی قسمت منبع ابسردکن قراردارد و با فشارآوردن به این پدال ازطریق میکروسویچی که درپشت پدال قراردارد فرمان آبریزی راصادر کرده و آب داخل منبع به داخل لیوان ریخته میشود.درزمانیکه فشاربیشترازحدممکنه بروی پدال ایجاد گردد پدال میشکند و قابل تعمیروچسباندن هم نیست وبایدتعویض گردد