نمایش 1–8 از 30 نتیجه

نمایش 25 40

فن 9.75ولت داخلي يخچال فريزر جنرال و فريجيدر 4 سیم اصلی تایلند

4,500,000 تومان
عملکرد این قطعه بدینصورت است که این فن درداخل اواپراتور نصب است و ازطریق این فن سرما گردش میابد و درکانال ایجادشده درمسیر به قسمت یخچال هدایت میشود و برودت رامنتقل میکند.بایددرزمان تعویض این قطعه حتمن به چند مورد توجه خاص نگاه شود1-سایزفن بایدباسایز فن اصلی یک اندازه باشد2-تعدادسیمهای فن باید با تعداد سیم های فن اصلی یکی باشد3-پروانه فن درجهت درست نصب شوددرغیراینصورت گردش باد ناقص میشود وسرما به قسمت یخچال منتقل نمیگردد4-جهت فن بایدباجهت فن اصلی به یک صورت باشد این موردرابایدحتما توجه خاصی به آن شود 5-ولتاژفن بایددقت شود که باولتاژفن اصلی یک قدرت باشد اگر اشتباهی نصب شوددراولین روشن کردن فن میسوزد...دوستان عزیزدرخرید فن دقت زیادی بخرج بدهید و این راهم بدانیدکه اگرشکلهای فن موجوددربازارمانندفن اصلی نبودمهم نیست فقط تجربه هات بالارامدنظرداشته باشید

فن کندانسور یخچال فریزر آمریکایی 110 ولت

1,500,000 تومان
عملکرد این قطعه بدینصورت است که این فن درقسمت کندانسور و پشت دستگاه نصب میباشد و با عملکرد این فن چرخش باد ازقسمت کندانسور به بیرون کابین دستگاه میباشد و باچرخش فن باد سرد را از داخل کندانسور به بیرون هدایت میکند و کندانسورخنک میشود و به این صورت گازگرم رابه سرد تبدیل و چرخش سرماراکنترل وتنظیم میکند..بایددرزمان تعویض فن به چندموردتوجه ای خاص گردد.1-قدرت فن2-اندازه فن3-جهت چرخش فن4-سایزفن

فن يخچال فريزر مدل پاناسونيک بکو کنوود آرچلیک فابريک

2,000,000 تومان
عملکرد این قطعه بدینصورت است که این فن درقسمت کندانسور و پشت دستگاه نصب میباشد و با عملکرد این فن چرخش باد ازقسمت کندانسور به بیرون کابین دستگاه میباشد و باچرخش فن باد سرد را از داخل کندانسور به بیرون هدایت میکند و کندانسورخنک میشود و به این صورت گازگرم رابه سرد تبدیل و چرخش سرماراکنترل وتنظیم میکند..بایددرزمان تعویض فن به چندموردتوجه ای خاص گردد.1-قدرت فن2-اندازه فن3-جهت چرخش فن4-سایزفن

فن داخلي يخچال فريزر ويرپول اگنس

350,000 تومان
عملکرد این قطعه بدینصورت است که این فن درداخل اواپراتور نصب است و ازطریق این فن سرما گردش میابد و درکانال ایجادشده درمسیر به قسمت یخچال هدایت میشود و برودت رامنتقل میکند.بایددرزمان تعویض این قطعه حتمن به چند مورد توجه خاص نگاه شود1-سایزفن بایدباسایز فن اصلی یک اندازه باشد2-تعدادسیمهای فن باید با تعداد سیم های فن اصلی یکی باشد3-پروانه فن درجهت درست نصب شوددرغیراینصورت گردش باد ناقص میشود وسرما به قسمت یخچال منتقل نمیگردد4-جهت فن بایدباجهت فن اصلی به یک صورت باشد این موردرابایدحتما توجه خاصی به آن شود 5-ولتاژفن بایددقت شود که باولتاژفن اصلی یک قدرت باشد اگر اشتباهی نصب شوددراولین روشن کردن فن میسوزد...دوستان عزیزدرخرید فن دقت زیادی بخرج بدهید و این راهم بدانیدکه اگرشکلهای فن موجوددربازارمانندفن اصلی نبودمهم نیست فقط تجربه هات بالارامدنظرداشته باشید

فن داخلي سايدبای ساید مدل ال جي 3 سيم 13 ولت مشکي

1,200,000 تومان
عملکرد این قطعه بدینصورت است که این فن درداخل اواپراتور نصب است و ازطریق این فن سرما گردش میابد و درکانال ایجادشده درمسیر به قسمت یخچال هدایت میشود و برودت رامنتقل میکند.بایددرزمان تعویض این قطعه حتمن به چند مورد توجه خاص نگاه شود1-سایزفن بایدباسایز فن اصلی یک اندازه باشد2-تعدادسیمهای فن باید با تعداد سیم های فن اصلی یکی باشد3-پروانه فن درجهت درست نصب شوددرغیراینصورت گردش باد ناقص میشود وسرما به قسمت یخچال منتقل نمیگردد4-جهت فن بایدباجهت فن اصلی به یک صورت باشد این موردرابایدحتما توجه خاصی به آن شود 5-ولتاژفن بایددقت شود که باولتاژفن اصلی یک قدرت باشد اگر اشتباهی نصب شوددراولین روشن کردن فن میسوزد...دوستان عزیزدرخرید فن دقت زیادی بخرج بدهید و این راهم بدانیدکه اگرشکلهای فن موجوددربازارمانندفن اصلی نبودمهم نیست فقط تجربه هات بالارامدنظرداشته باشید

فن داخلي يخچال فريزر نوفراست مدل بکو کوچک

600,000 تومان
عملکرد این قطعه بدینصورت است که این فن درداخل اواپراتور نصب است و ازطریق این فن سرما گردش میابد و درکانال ایجادشده درمسیر به قسمت یخچال هدایت میشود و برودت رامنتقل میکند.بایددرزمان تعویض این قطعه حتمن به چند مورد توجه خاص نگاه شود1-سایزفن بایدباسایز فن اصلی یک اندازه باشد2-تعدادسیمهای فن باید با تعداد سیم های فن اصلی یکی باشد3-پروانه فن درجهت درست نصب شوددرغیراینصورت گردش باد ناقص میشود وسرما به قسمت یخچال منتقل نمیگردد4-جهت فن بایدباجهت فن اصلی به یک صورت باشد این موردرابایدحتما توجه خاصی به آن شود 5-ولتاژفن بایددقت شود که باولتاژفن اصلی یک قدرت باشد اگر اشتباهی نصب شوددراولین روشن کردن فن میسوزد...دوستان عزیزدرخرید فن دقت زیادی بخرج بدهید و این راهم بدانیدکه اگرشکلهای فن موجوددربازارمانندفن اصلی نبودمهم نیست فقط تجربه هات بالارامدنظرداشته باشید

فن 9.75ولت داخلي يخچال فريزر جنرال و فريجيدر 4 سیم سنسوردار چین

1,500,000 تومان
عملکرد این قطعه بدینصورت است که این فن درداخل اواپراتور نصب است و ازطریق این فن سرما گردش میابد و درکانال ایجادشده درمسیر به قسمت یخچال هدایت میشود و برودت رامنتقل میکند.بایددرزمان تعویض این قطعه حتمن به چند مورد توجه خاص نگاه شود1-سایزفن بایدباسایز فن اصلی یک اندازه باشد2-تعدادسیمهای فن باید با تعداد سیم های فن اصلی یکی باشد3-پروانه فن درجهت درست نصب شوددرغیراینصورت گردش باد ناقص میشود وسرما به قسمت یخچال منتقل نمیگردد4-جهت فن بایدباجهت فن اصلی به یک صورت باشد این موردرابایدحتما توجه خاصی به آن شود 5-ولتاژفن بایددقت شود که باولتاژفن اصلی یک قدرت باشد اگر اشتباهی نصب شوددراولین روشن کردن فن میسوزد...دوستان عزیزدرخرید فن دقت زیادی بخرج بدهید و این راهم بدانیدکه اگرشکلهای فن موجوددربازارمانندفن اصلی نبودمهم نیست فقط تجربه هات بالارامدنظرداشته باشید

فن کندانسور يخچال فريزر بکو بوش ال جی فابريک

2,500,000 تومان
عملکرد این قطعه بدینصورت است که این فن درقسمت کندانسور و پشت دستگاه نصب میباشد و با عملکرد این فن چرخش باد ازقسمت کندانسور به بیرون کابین دستگاه میباشد و باچرخش فن باد سرد را از داخل کندانسور به بیرون هدایت میکند و کندانسورخنک میشود و به این صورت گازگرم رابه سرد تبدیل و چرخش سرماراکنترل وتنظیم میکند..بایددرزمان تعویض فن به چندموردتوجه ای خاص گردد.1-قدرت فن2-اندازه فن3-جهت چرخش فن4-سایزفن