مشاهده همه 4 نتیجه

نمایش 25 40

شير برقي ورودي آب سايد با ساید آمریکایی

1,500,000 تومان
این قطعه دردستگاه بدینصورت عملکرددارد.درقسمت پشت دستگاه درپایین اطاقک کمپرسورنصب میباشد و از شیلنگ اب ورودی تغذیه میکندو پس ازورود آب به شیربرقی به دوقسمت ازدستگاه هدایت میشود1-قسمت یخساز2-قسمت منبع آب سردکن...درزمانیکه آب به قسمت یخسازواردمیشود قالب یخسازپرمیگرددوپس اززمان تعیین شده که عمل یخ بوجود آمد قالب یخسازازطریق یک سنسور فرمان به یخسازداده و یخ داخل قالب به درون محفظه وباکس تخلیه میگردد و مجددا فرمان بروی شیربرقی رفته و قالب آبگیری مجددمیکند و فرمان بعدی درقسمت منبع ابسردکن میباشدو هر زمان که شما پدال ابسردکن رافشارمیدهید آب داخل ابسردکن درظرف اب میریزد و مجددا آبگیری ازطریق شیربرقی تامین میگردد.معمولا این شیربرقی ها مدل پرسی میباشدو غیرقابل تعمیر است و یکبارمصرف است ..البته دربعضی ازمدلهای آن بوبین وشیرقابل تعمیراست ولی تعداد آنها بسیارکم است.خرابی انهابه دوصورت است 1-شیرو تشتک شیر توانایی نگهداشتن آب راندارد و آب مدام سرریزمیگردد و باعث ایراد در دستگاه می شود و 2-درزمان فرمان بوبین عمل نمیکندوفرمان آب راصادرنمیکندکه دراینگونه مواقع بوبین شیربرقی سوخته است

شير برقي ورودي آب سايد جنرال آمانا 110 ولت

1,100,000 تومان
این قطعه دردستگاه بدینصورت عملکرددارد.درقسمت پشت دستگاه درپایین اطاقک کمپرسورنصب میباشد و از شیلنگ اب ورودی تغذیه میکندو پس ازورود آب به شیربرقی به دوقسمت ازدستگاه هدایت میشود1-قسمت یخساز2-قسمت منبع آب سردکن...درزمانیکه آب به قسمت یخسازواردمیشود قالب یخسازپرمیگرددوپس اززمان تعیین شده که عمل یخ بوجود آمد قالب یخسازازطریق یک سنسور فرمان به یخسازداده و یخ داخل قالب به درون محفظه وباکس تخلیه میگردد و مجددا فرمان بروی شیربرقی رفته و قالب آبگیری مجددمیکند و فرمان بعدی درقسمت منبع ابسردکن میباشدو هر زمان که شما پدال ابسردکن رافشارمیدهید آب داخل ابسردکن درظرف اب میریزد و مجددا آبگیری ازطریق شیربرقی تامین میگردد.معمولا این شیربرقی ها مدل پرسی میباشدو غیرقابل تعمیر است و یکبارمصرف است ..البته دربعضی ازمدلهای آن بوبین وشیرقابل تعمیراست ولی تعداد آنها بسیارکم است.خرابی انهابه دوصورت است 1-شیرو تشتک شیر توانایی نگهداشتن آب راندارد و آب مدام سرریزمیگردد و باعث ایراد در دستگاه می شود و 2-درزمان فرمان بوبین عمل نمیکندوفرمان آب راصادرنمیکندکه دراینگونه مواقع بوبین شیربرقی سوخته است

شير برقي ورودي آب سايد سه قلو ال جي کنوود آرچلیک

1,500,000 تومان
این قطعه دردستگاه بدینصورت عملکرددارد.درقسمت پشت دستگاه درپایین اطاقک کمپرسورنصب میباشد و از شیلنگ اب ورودی تغذیه میکندو پس ازورود آب به شیربرقی به دوقسمت ازدستگاه هدایت میشود1-قسمت یخساز2-قسمت منبع آب سردکن...درزمانیکه آب به قسمت یخسازواردمیشود قالب یخسازپرمیگرددوپس اززمان تعیین شده که عمل یخ بوجود آمد قالب یخسازازطریق یک سنسور فرمان به یخسازداده و یخ داخل قالب به درون محفظه وباکس تخلیه میگردد و مجددا فرمان بروی شیربرقی رفته و قالب آبگیری مجددمیکند و فرمان بعدی درقسمت منبع ابسردکن میباشدو هر زمان که شما پدال ابسردکن رافشارمیدهید آب داخل ابسردکن درظرف اب میریزد و مجددا آبگیری ازطریق شیربرقی تامین میگردد.معمولا این شیربرقی ها مدل پرسی میباشدو غیرقابل تعمیر است و یکبارمصرف است ..البته دربعضی ازمدلهای آن بوبین وشیرقابل تعمیراست ولی تعداد آنها بسیارکم است.خرابی انهابه دوصورت است 1-شیرو تشتک شیر توانایی نگهداشتن آب راندارد و آب مدام سرریزمیگردد و باعث ایراد در دستگاه می شود و 2-درزمان فرمان بوبین عمل نمیکندوفرمان آب راصادرنمیکندکه دراینگونه مواقع بوبین شیربرقی سوخته است

شير برقي ورودي آب سايد دوو سامسونگ 220 ولت

850,000 تومان
این قطعه دردستگاه بدینصورت عملکرددارد.درقسمت پشت دستگاه درپایین اطاقک کمپرسورنصب میباشد و از شیلنگ اب ورودی تغذیه میکندو پس ازورود آب به شیربرقی به دوقسمت ازدستگاه هدایت میشود1-قسمت یخساز2-قسمت منبع آب سردکن...درزمانیکه آب به قسمت یخسازواردمیشود قالب یخسازپرمیگرددوپس اززمان تعیین شده که عمل یخ بوجود آمد قالب یخسازازطریق یک سنسور فرمان به یخسازداده و یخ داخل قالب به درون محفظه وباکس تخلیه میگردد و مجددا فرمان بروی شیربرقی رفته و قالب آبگیری مجددمیکند و فرمان بعدی درقسمت منبع ابسردکن میباشدو هر زمان که شما پدال ابسردکن رافشارمیدهید آب داخل ابسردکن درظرف اب میریزد و مجددا آبگیری ازطریق شیربرقی تامین میگردد.معمولا این شیربرقی ها مدل پرسی میباشدو غیرقابل تعمیر است و یکبارمصرف است ..البته دربعضی ازمدلهای آن بوبین وشیرقابل تعمیراست ولی تعداد آنها بسیارکم است.خرابی انهابه دوصورت است 1-شیرو تشتک شیر توانایی نگهداشتن آب راندارد و آب مدام سرریزمیگردد و باعث ایراد در دستگاه می شود و 2-درزمان فرمان بوبین عمل نمیکندوفرمان آب راصادرنمیکندکه دراینگونه مواقع بوبین شیربرقی سوخته است