مشاهده همه 7 نتیجه

نمایش 25 40

مخزن آب گرم آبسردکن با ترموستات کامل

800,000 تومان
این قطعه درآبسردکن قرارداردومنبع ابگرم دستگاه میباشد.عملکردش بدینصورت است که وقتی اب بداخل دستگاه میرود داخل منبع شده وبه طریق المنتی که درداخل منبع وجوددارد اب راگرم میکندوزمانیکه شما پدال اب گرم رافشارمیدهیدابگرم بداخل لیوان سرازیرمیگردد.وقتی این دستگاه المنتش میسوزد معمولان قابل تعمیرنمیباشدوبایدتعویض گردد.جنس ان ازاستیل میباشد.درروی این مبع دوعددترموستات نصب شده است که نگهدارنده وتنظیم کنندابگرم دردستگاه میباشد

لولای بین درب یخچال فریزر اسنوا فابریک

110,000 تومان
این قطعه درمابین دودرب قرارداردونگهدانده درب بالایی وپایینی میباشداین لولابایددرزمان تعویض حتمن دقت شودکه ازلولای اندازه خودش استفاده گرددوکوچکتروبزرکترش باعث بالانس نشدن درب خواهدشد.جنس این لولاهاازسرب خشک میباشدوبسیارشکننده است لذاازپرکردن درب یخچال فریزربیش ازاندازه خوداری کنید.

استوک زیر درب ساید بای ساید دوو اسنوا

30,000 تومان
کاراین قطعه این است که درزیردرب قرارمیگیرد وازجنس پلاستیک فشرده است ودرزمانیکه شمادرب یخچال رابازمیکنیداین لولادرب رادرحالتهای مختلف بازنگه میداردوشمامیتوانیددرچندحالت بازبودن درب استفاده کنید.