نمایش 1–8 از 22 نتیجه

نمایش 25 40

کليد آلارم فريزر پارس (کليد اخطار سه رنگ)

300,000 تومان
این قطعه درفریزرهابکارمیرودوبهچندمنظوردرفریزرکاربردداردکلدسبزنشان گربرق دردستگاه میباشد.کلیدزردنشانگرفریزوانحمادسریع است وبایدپس ازانجمادزیادخاموش گردد.وکلیدقرمزنشانگرخرابی ویاایراددردستگاه میباشد.معمولان درزمان خرابی بایدکل کلیدتعویض گرددوقابل تعمیردربیشترمواقع نمیباشدوتوجیه اقتصادی برای تعمیرندارد

برد الکترونیک ساید بای ساید مدل ال جی

4,500,000 تومان
برد الکترونیکی ازاصلی ترین قطغات داخلی یک لباسشویی میباشد.بردهافرمان تمام کارکردیک لباسشویی راصادرمیکند.وهربردی مخصوص همان برند ومدل لباسشویی است.وقتی برد لباسشویی خراب میشود میتوان ان رابه تعمیرگاه مجازبردهای الکترونیک برد..تعمیرکاران بردهای لباسشویی ویخچال به غیرازتعمیرکاران سیستمهای صوتی میباشد وتخصص خودشان رادارندوبهتران است که به تعمیرکران صوتی مراجعه نشود...درزمانیکه فرمان اصلی برد یاپروگرام اصلی برد میسوزدبایدبردتا تعویض کنند وکمترتعمیرکاری میتواندبرنامه وپروگرام را راه اندازی کند البته غیرممکن نیست وهستندکسانی که اینکارراانجام میدهند..