نمایش 25 40

المنت آلومنيوم يخچال فريزرنوفراست 8 متري

200,000 تومان
عملکرداین قطعه بدینصورت است که این قطعه درداخل اواپراتورنصب است ودرزمانیکه دیفراست بروی قسمت المنت واقع میگرددفرمان برق راصادروبرق به المنت وصل میشودوالمنت گرم میکندوبرفک ویخ داخل اواپراتوررااب میکندوبرای چک کردن المنت هم بااهمترقابل چک کردن است وهم باوصل کردن برق مستقیم برسردوقسمت المنت میتوان به سالم ویاخراب بودن دستگاهی ببریم.لازم بذکراست که درزمان تعویض المنت حتمن به سایزوقدرت المنت بایدتوجه کردچون اگرالمنت کمترازسایزخودش باشدداخل اواپراتورهمیشه برفک ویایخزدگی باقی خواهدمانوباعث کم شدن برودت میگرددواگرالمنت بیشترازسایزاستانداردش باشدتمام پلاستیکهای داخل اواپراتوررااب میکند ودیگرصدمه اش گرمای داخل یخچال رابیشترازحدمیکندوموادقضایی داخل دستگاه زودبه زودخراب وفاسدمیگردد.دربعضی مواقع که المنت فابریک دربازارموجودنمیباشدبایدازالمنت متری استفاده شودوالمنت رابادستگاه بندریالوله خم کن بشکل اصلیش دراوریم واستفاده شود