نمایش 1–8 از 161 نتیجه

نمایش 25 40

کليد آلارم فريزر پارس (کليد اخطار سه رنگ)

300,000 تومان
این قطعه درفریزرهابکارمیرودوبهچندمنظوردرفریزرکاربردداردکلدسبزنشان گربرق دردستگاه میباشد.کلیدزردنشانگرفریزوانحمادسریع است وبایدپس ازانجمادزیادخاموش گردد.وکلیدقرمزنشانگرخرابی ویاایراددردستگاه میباشد.معمولان درزمان خرابی بایدکل کلیدتعویض گرددوقابل تعمیردربیشترمواقع نمیباشدوتوجیه اقتصادی برای تعمیرندارد

مخزن آب گرم آبسردکن با ترموستات کامل

800,000 تومان
این قطعه درآبسردکن قرارداردومنبع ابگرم دستگاه میباشد.عملکردش بدینصورت است که وقتی اب بداخل دستگاه میرود داخل منبع شده وبه طریق المنتی که درداخل منبع وجوددارد اب راگرم میکندوزمانیکه شما پدال اب گرم رافشارمیدهیدابگرم بداخل لیوان سرازیرمیگردد.وقتی این دستگاه المنتش میسوزد معمولان قابل تعمیرنمیباشدوبایدتعویض گردد.جنس ان ازاستیل میباشد.درروی این مبع دوعددترموستات نصب شده است که نگهدارنده وتنظیم کنندابگرم دردستگاه میباشد

شير برقي ورودي آب سايد با ساید آمریکایی

1,500,000 تومان
این قطعه دردستگاه بدینصورت عملکرددارد.درقسمت پشت دستگاه درپایین اطاقک کمپرسورنصب میباشد و از شیلنگ اب ورودی تغذیه میکندو پس ازورود آب به شیربرقی به دوقسمت ازدستگاه هدایت میشود1-قسمت یخساز2-قسمت منبع آب سردکن...درزمانیکه آب به قسمت یخسازواردمیشود قالب یخسازپرمیگرددوپس اززمان تعیین شده که عمل یخ بوجود آمد قالب یخسازازطریق یک سنسور فرمان به یخسازداده و یخ داخل قالب به درون محفظه وباکس تخلیه میگردد و مجددا فرمان بروی شیربرقی رفته و قالب آبگیری مجددمیکند و فرمان بعدی درقسمت منبع ابسردکن میباشدو هر زمان که شما پدال ابسردکن رافشارمیدهید آب داخل ابسردکن درظرف اب میریزد و مجددا آبگیری ازطریق شیربرقی تامین میگردد.معمولا این شیربرقی ها مدل پرسی میباشدو غیرقابل تعمیر است و یکبارمصرف است ..البته دربعضی ازمدلهای آن بوبین وشیرقابل تعمیراست ولی تعداد آنها بسیارکم است.خرابی انهابه دوصورت است 1-شیرو تشتک شیر توانایی نگهداشتن آب راندارد و آب مدام سرریزمیگردد و باعث ایراد در دستگاه می شود و 2-درزمان فرمان بوبین عمل نمیکندوفرمان آب راصادرنمیکندکه دراینگونه مواقع بوبین شیربرقی سوخته است

برد الکترونیک ساید بای ساید مدل ال جی

4,500,000 تومان
برد الکترونیکی ازاصلی ترین قطغات داخلی یک لباسشویی میباشد.بردهافرمان تمام کارکردیک لباسشویی راصادرمیکند.وهربردی مخصوص همان برند ومدل لباسشویی است.وقتی برد لباسشویی خراب میشود میتوان ان رابه تعمیرگاه مجازبردهای الکترونیک برد..تعمیرکاران بردهای لباسشویی ویخچال به غیرازتعمیرکاران سیستمهای صوتی میباشد وتخصص خودشان رادارندوبهتران است که به تعمیرکران صوتی مراجعه نشود...درزمانیکه فرمان اصلی برد یاپروگرام اصلی برد میسوزدبایدبردتا تعویض کنند وکمترتعمیرکاری میتواندبرنامه وپروگرام را راه اندازی کند البته غیرممکن نیست وهستندکسانی که اینکارراانجام میدهند..