مشاهده همه 4 نتیجه

نمایش 25 40

لامپ روشنایی داخل مایکروو 220 ولت

60,000 تومان
این لامپ بالامپهای معمولی تفاوت داردونمیتوان ازلامپ معمولی درمایکروویواستفاده کرد.لازم بذکراست که این لامپ باپاتروم یک تیکه میباشدوجداازهم نیست ودرصورت تغویض باید لامپ وپاتروم باهم تعویض گردد.

ترموستات دمای مایکروو

100,000 تومان
عملکرداین قطعه دردستگاه بدینصورت میباشدکه این سنسوردمه درزیردستگاه درقسمت وان فلزی جاسازی شده است ودرزمانیکه دمای اب به اندازه تعین شده ودلخواه شمارسیدبرق المنت قطع وفرمان به موتورشستشوخواهدداد.درزمانیکه این سنسورقطع گرددالمنت درسرویس قرارنمیگیردودستگاه شستشوخودرابااب سرد انجام خواهدداد.این سنسورقابل تعمیرنمیباشدویکبارمصرف است ودرزمان تغویض حتمن بایدازسنسورفابریک ان دستگاه استفاده شود

موتور سینی گردان مایکروو همه کاره

250,000 تومان
موتورگردان مایکروویودراصل کارایی اش بدینصورت میباشدکه سینی وغذای داخل مایکرورابه گردش درمیاوردتاغذادرزمان پخت تمام قسمتهای ان پخته واماده گردد این موتوردرزیرسینی ودرداخل کابین قرارداردوازقسمت سری مونورتوسط یک سه نظام به قسمت داخلی موتوروصل میباشد..دربیشترمواقع که این موتورکارنمیکندبعلت این میباشدکه چرخ دنده های داخل موتور سایده شده ویامیشکند ودراین مواقع موتورکارایی خودراازدست میدهد.که علت خراب شدن ان یاباربیش اندازه است ویاغذادرداخل کابین به بدنه گیرکرده وباعث خراب شدن چرخدنده هامیشود.دربعضی ازمواقع این گونه موتورهاقابل تعمییرهستندومیتوان ازقطعات دیگریک موتورسوخته برای جایگزینی این موتوراستفاده گردد.

طلق مگنترون مايکرو مدل ميکا

100,000 تومان
طلق مگنترون درقسمت مگنترون قرارداردویاعث پخش شدن اشعه بروی موادغذایی میگرددواین طلق ازموادمخصوصی ساخته شده است ونمتوان ازچیزدیگری جایگزین استفاده گردد.درموقعی که این طلق میسوزدویاپاره میشودبایددرصددتعویض ان براییم.