مشاهده همه 3 نتیجه

نمایش 25 40

فیوز های ولتاژ مایکروو

80,000 تومان
فیوزداخل مایکرودرزمانیکه ولتاژبرق تغییر کندویا اتصال ویا لویزی کوچکی بروی دستگاه ایجادگردداین فیوزدرمدارقرارداروسریعان میسوزدوازصدمه زدن به قسمتهای دیگردستگاه خوداری میکند.درزمانی که دستگاه ازکارمیافتادقسمت فیوزجزواصلی ترین قسمتهایی است که بایدموردبررسی قرارگیردوچک کردن فیوزبدینصورت است که بااهمتردردوطرف فیوزرامیگیریم وبایدبوق ویابیزر اهمتربصدادرایدواگرصدایی نکرد یعنی فیوزقطع است ودرزمانیکه بخواهیدفیوزراتعویض نماییدحتمن بایدازفیوزی استفاده کنیدکه همان امپرباشدواستفاده ازفیوزامپرکمترویابیشتربه دستگاه صدمه واردمیکند

خازن مایکروو

600,000 تومان
کارایی این قطعه دردستگاه بدینصورت میباشدکه درمداراصلی مگنترون قراردارد وکمک بسزایی درافت امپردستگاه ایجادمیکندوامپردستگاه رابمقدارقابل توجه ای کمترمیکند.میکروفرایداین خازن دایم کار1تا1/5میباشدواگراین خازن ازکاربیافتددستگاه کارخودرانمیتواندبدرستی انجام دهدوتندتندفیوزمسوزدویابرق اصلی منزل شدان میکند.چک کردن اینخازن کارکمی سختی است وبایدتوسط یک فردفنی انجام گردد.چک کردن ان که سالم است یاخیرتوسط یک مدارویااهمترحرفه ای انجام پذیراست