نمایش 1–8 از 14 نتیجه

نمایش 25 40

لامپ روشنایی داخل مایکروو 220 ولت

60,000 تومان
این لامپ بالامپهای معمولی تفاوت داردونمیتوان ازلامپ معمولی درمایکروویواستفاده کرد.لازم بذکراست که این لامپ باپاتروم یک تیکه میباشدوجداازهم نیست ودرصورت تغویض باید لامپ وپاتروم باهم تعویض گردد.

ترموستات دمای مایکروو

100,000 تومان
عملکرداین قطعه دردستگاه بدینصورت میباشدکه این سنسوردمه درزیردستگاه درقسمت وان فلزی جاسازی شده است ودرزمانیکه دمای اب به اندازه تعین شده ودلخواه شمارسیدبرق المنت قطع وفرمان به موتورشستشوخواهدداد.درزمانیکه این سنسورقطع گرددالمنت درسرویس قرارنمیگیردودستگاه شستشوخودرابااب سرد انجام خواهدداد.این سنسورقابل تعمیرنمیباشدویکبارمصرف است ودرزمان تغویض حتمن بایدازسنسورفابریک ان دستگاه استفاده شود

فیوز های ولتاژ مایکروو

80,000 تومان
فیوزداخل مایکرودرزمانیکه ولتاژبرق تغییر کندویا اتصال ویا لویزی کوچکی بروی دستگاه ایجادگردداین فیوزدرمدارقرارداروسریعان میسوزدوازصدمه زدن به قسمتهای دیگردستگاه خوداری میکند.درزمانی که دستگاه ازکارمیافتادقسمت فیوزجزواصلی ترین قسمتهایی است که بایدموردبررسی قرارگیردوچک کردن فیوزبدینصورت است که بااهمتردردوطرف فیوزرامیگیریم وبایدبوق ویابیزر اهمتربصدادرایدواگرصدایی نکرد یعنی فیوزقطع است ودرزمانیکه بخواهیدفیوزراتعویض نماییدحتمن بایدازفیوزی استفاده کنیدکه همان امپرباشدواستفاده ازفیوزامپرکمترویابیشتربه دستگاه صدمه واردمیکند

خازن مایکروو

600,000 تومان
کارایی این قطعه دردستگاه بدینصورت میباشدکه درمداراصلی مگنترون قراردارد وکمک بسزایی درافت امپردستگاه ایجادمیکندوامپردستگاه رابمقدارقابل توجه ای کمترمیکند.میکروفرایداین خازن دایم کار1تا1/5میباشدواگراین خازن ازکاربیافتددستگاه کارخودرانمیتواندبدرستی انجام دهدوتندتندفیوزمسوزدویابرق اصلی منزل شدان میکند.چک کردن اینخازن کارکمی سختی است وبایدتوسط یک فردفنی انجام گردد.چک کردن ان که سالم است یاخیرتوسط یک مدارویااهمترحرفه ای انجام پذیراست

موتور سینی گردان مایکروو همه کاره

250,000 تومان
موتورگردان مایکروویودراصل کارایی اش بدینصورت میباشدکه سینی وغذای داخل مایکرورابه گردش درمیاوردتاغذادرزمان پخت تمام قسمتهای ان پخته واماده گردد این موتوردرزیرسینی ودرداخل کابین قرارداردوازقسمت سری مونورتوسط یک سه نظام به قسمت داخلی موتوروصل میباشد..دربیشترمواقع که این موتورکارنمیکندبعلت این میباشدکه چرخ دنده های داخل موتور سایده شده ویامیشکند ودراین مواقع موتورکارایی خودراازدست میدهد.که علت خراب شدن ان یاباربیش اندازه است ویاغذادرداخل کابین به بدنه گیرکرده وباعث خراب شدن چرخدنده هامیشود.دربعضی ازمواقع این گونه موتورهاقابل تعمییرهستندومیتوان ازقطعات دیگریک موتورسوخته برای جایگزینی این موتوراستفاده گردد.