نمایش 1–8 از 9 نتیجه

نمایش 25 40

المنت ماشین ظرفشویی اتومات مدل بکو بلومبرگ

850,000 تومان
المنت درماشین ظرفشویی برای گرم کردن آب داخل وان طراحی شده است.کابرد این قطعه درزمانی که شمادمای آب داخل ظرفشویی را ست میکنیدتاآب داخل وان گرم شود واین عمل به بهتر شستشودادن ظروف داخل وان کمک بسیاری میکند.شماوقتی که  داخل وان به درجه دلبخواه برسدتحت فرمان یک میکرو به ظرفشویی فرمان کارکردراصادرمیکند..قابل توجه اینکه اگرالمنت بهرعلتی خراب بشود دستگاه کارصحصح خودراانجام نمیدهد.برای تست سالم بودن این قطعه وچک کردنش که ایاسالم ویاخراب است بایددوسرالمنت رابااهمتربگیریم واگرجواب دادسالم است ودرغیراینصورت خراب میباشد.بعضی مواقع بااهمتر سالم بودن این قطعه قابل تشخیص نمیباشدودراین گونه مواقع بایددوسرالمنت رابه برق مستقیم وصل کنیم واگرالمنت پس ازچندلحظه گرم نکردمشخص میشودکه المنت ازمدارخارج است وخراب میباشدوحتمن بایدالمنت تعویض گردد.لازم بذکراست که این المنت درصورت خراب بودن بهتراست که ازفابریک آن برای جایگزینی استفاده شود ودست ساز آن به خوبی فابریک نمیباشد.

بند ماشین ظرفشویی اتومات مدل ال جی

30,000 تومان
این قطعه درماشین ظرفشویی بدینصورت کارایی داردکه یکسرآن به درب ویک سردیگرآن بروی بدنه نصب میشود. ازبازشدن بیش ازاندازه درب ظرفشویی جلوگیری مینماید.ونمیگذارددرب بروی زمین بیافتد.این قطعه درمرورزمان سایش زیادی دارد وتنهاراه درست شدن ان تعویض قطعه میباشد.وبایدازجایگزین ان قطعه بانخ وطناب معمولی جداخوداری گردد.

شیلنگ شیر برقی دار ماشین ظرفشویی اتومات مدل بوش سامسونگ و ال جی

350,000 تومان
کارایی این قطعه بدینصورت است که درورودی اب داخل ظرفشویی عملکرددارد.یعنی یکسران به شیرورودی اب منزل وسردیگران بداخل وان ظرفشویی قراردارد.درامتداداین شیلنگ یک شیربرقی وجودداردکه بافرمان بردالکترونیک این شیربازوبسته میشودواب رابداخل وان هدایت میکند.لازم بذکراست که چنانچه این شیربرقی خراب شودازوروداب بداخل وان جلوگیری میشودوبایداین شیلنگ بصورت کامل تعویض گردد.وشیربرقی ان مدل پرسی میباشدوقابل تعمیرنمیباشد.تشخصی سالم بودن ان بابرق ویااهمترقابل تشخیص میباشد.ولی لازم بذکراست که به ولت شیربرقی توجه داشته باشیدچون بعضی ازاین شیرهاباولتاژ12ویا22ولت میباشد وبعضی ازاین شیرهاباولتاژ220کارایی دارد.

مخزن نمک ماشین ظرفشویی اتومات مدل پاکشوما زیروات

950,000 تومان
کارایی این قطعه درظرفشویی بدینصورت است که درداخل کابین ودرزیروان قراردارد ودرب ان درداخل وان بازمیشودومدل پیچی میباشدومصرف کننده بایددرابتداکاردستگاه این ظرف رانمک مخصوص پرکند وتالبالب یرشود وانگاه که تکمیل میشود چراغی که درداخل دستگاه است توسط میکروسویچی که درظرف نمک قرارداردفرمان پرشدن ظرف رااعلام میکندوچراغ درروی دسنگاه خاموش میشود واگرظرف نمک چنانچه خالی شودچراغ مجددان روشن میشودواعلام نیازنمک رامیدهد.لازم بذکراست که حتمن بایدظرف نمک راپرکنیدوبدون نمک ازروشن کردن دستگاه جداجوداری نماید.

هیت پمپ ماشین ظرفشویی اتومات مدل بوش

3,300,000 تومان
کارایی این قطعه دردستگاه بدینصورت میباشدکه درداخل وان قراردارد وجهت تخلیه اب داخل وان عملکرددارد. درزمانی که دستگاه شستشوخودراانجام میدهدومیخواهدابداخل وان راجهت تخلیه وابگیری مجددانجام دهداین قطعه واردعمل شده واب رابخارج دستگاه هدایت میکندوبداخل چاه تخلیه میریزد. این قطعه درزمانی که ذاخل ظروف راکه موادغذایی داردبایدتمیزکنیدتااسخوان ویاغذای مانده درظروف نباشدچون باعث میشودکه وار دپمپ شود وان راخراب کند. زمانیکه اشغالی دران باشدوواردپمپ تخلیه گرددپروانه های پمپ تخلیه میشکند و غیرقابل استفاده میگردد.لازم بذکراست که بیشترپمپهای ظرفشویی غیرقابل تعمیرمیباشد وبایدبصورت کامل تعویض گردد.

منبع مقسم آب ظرفشویی مدل هاردستون (استوک فابریک)

کارایی و عملکرد : منبع مقسم آب ظرفشویی مدل هاردستون (استوک فابریک) کار این قطعه در ظرفشویی های اتومات این میباشد. که آب پس ورود به ظرفشویی به این مخزن هدایت شده و در آنجا پس از فشار مشخص آب به موتور جت منتقل و از آنجا با فشار بروی ظرف پاشیده میشود