مشاهده همه 7 نتیجه

نمایش 25 40

تایمر خشک کن لباسشویی دو قلو مدل 2 سیم

80,000 تومان
عملکردوکارایی:کاراین قطعه بدینصورت است که در لباسشویی های دوقلو درسویچ برد یا کنترل پانل آن واقع شده است ودر زمانیکه میخواهیم فرمان کار به موتور خشکن بدهیم این تایم رادر جهت عقربه های ساعت میچرخانیم ومدت زمان فرمان کار به موتور 5دقیقه میباشد.وپس ازمدت تعین شده تایمر بحالت خاموش قرار میگیرد وموتور از کار میافتد وخاموش میشود .این تایمرها قابل تعمیرنیست وضمنان توجیه اقتصادی برای تعمیر ندارد

تایمر شستشو لباسشویی دو قلو اسنوا اصلی

280,000 تومان
عملکردوکارایی:کاراین قطعه بدینصورت است که در لباسشویی های دوقلو درسویچ برد یا کنترل پانل آن واقع شده است ودر زمانیکه میخواهیم فرمان کار به موتور شستشو را بدهیم این تایم رادر جهت عقربه های ساعت میچرخانیم ومدت زمان فرمان کار به موتور 15دقیقه میباشد.وپس ازمدت تعین شده تایمر بحالت خاموش قرار میگیرد وموتور از کار میافتد وخاموش میشود .درزمانیکه فرمان کار از این تایمرصادر میشود موتور دردو حالت کار میکند یعنی چنگ زن درجهت عقربه های ساعت میچرخد وپس ازمکثی کوتاه مجددن در جهت خلاف عقربه های ساعت میچرخد ودر این 15دقیقه کارچندین مرتبه این عمل را تکرار میکند.این تایمرها قابل تعمیرنیست وضمنان توجیه اقتصادی برای تعمیر ندارد

تایمر تخلیه لباسشویی دو قلو حاير مشکی

90,000 تومان
عملکرد وکارایی :کاراین قطعه بدینصورت است که درسویچ بردیا کنترل پانل لباسشویی دوقلو ار دارد وچند عمل کاری راانجام میدهد.درزمانیکه تایمررا میچرحانیم یک فرمان به پمپ تخلیه داده میشود که پمپ را شروع بکار میاندازد وآب داخل وان تخلیه میگردد ودرزمانیکه تایمر رادرجهت دیگر میچرخانیم دستور را به تایمر موتور خشکن میدهد .

تايمر شستشو لباسشويي دو قلو مدل دو ولوم

120,000 تومان
عملکرد وکارایی :کار این قطعه بدینصورت است که درسویچ برد ویا پانل لباسشویی دوقلو قرار دارد وتایمرشستشو وتایمر خشکن هردوتایمر در یک تایمر قرار دارد ومیتوان هر دو عملیات را با هم انجامش بدهیم .در این نوع تایمر نسبت به تایمرهای جداگانه براین است که چنانچه یکی از دو تایمر خراب سود باید هردو را با هم تعمیض کرد واین از نظر اقتصادی مقرون بصرف نمیباشد.