نمایش 1–8 از 22 نتیجه

نمایش 25 40

بلبرينگ NACHI 6205-2RS

200,000 تومان
این قطعه درزمانیکه بلبرینگ به صدادرمیایدویاساجمه های ان خراب میشودبایدحتمن تعویض گردد.درزمانیکه بلبرینگ درمکانی که قراردارد صدای شدیدی دارد وباعث ناراحتی شخص میگردد باید تعویض گردد ویازمانیکه دستگاه مربوطه ازکازمیافتدحتمن بایدتعویض گردد.دربعضی مواقع که بلبرینگ خراب میشود وکسی درصددتعویض ان برنمیاید باعث صدمه زدن وخرابی  دستگاه میگردد/بلبرینگهادرسایزهای مختلفی وجودداردکه بایدحتمن ازسایزمخصوص خودش استفاده گردد.

کاسه نمد لباسشویی اتومات سایز 55*30

60,000 تومان
عملکرداین قطعه دردستگاه بدینصورت است که این قطعه در جاهایی که اب رابخواهیم ازیک قسمت به قسمت دیگرجدا کنیم این قطعه راجاسازی میکنیم..لازم بذکراست که درزمان نصب قطعه بایدطرف فنرو لبه دار ان درقسمت آب قرارگیرد وجدا ازبرعکس نصب کردن ان خودداری شود.قبل ازنصب کاسه نمد را بروی میل چک کنید باید با فشاردر آن قسمت عمل کند.درزمان نصب کاسه نمدازجازدن کاسه نمدبروی فنران به هیچ عنوان ضربه زده نشود.کاسه نمدنبایددرجای خود لق باشددرزمان نصب درقسمت فنرکاسه نمدحتما مقداری گریس زده شود

کاسه نمد لباسشویی اتومات سایز 55*35

60,000 تومان
عملکرداین قطعه دردستگاه بدینصورت است که این قطعه در جاهایی که اب رابخواهیم ازیک قسمت به قسمت دیگرجدا کنیم این قطعه راجاسازی میکنیم..لازم بذکراست که درزمان نصب قطعه بایدطرف فنرو لبه دار ان درقسمت آب قرارگیرد وجدا ازبرعکس نصب کردن ان خودداری شود.قبل ازنصب کاسه نمد را بروی میل چک کنید باید با فشاردر آن قسمت عمل کند.درزمان نصب کاسه نمدازجازدن کاسه نمدبروی فنران به هیچ عنوان ضربه زده نشود.کاسه نمدنبایددرجای خود لق باشددرزمان نصب درقسمت فنرکاسه نمدحتما مقداری گریس زده شود