نمایش 1–8 از 22 نتیجه

نمایش 25 40

میکروسوییچ درب لباسشویی اتومات مدل آاگ 4فیش

350,000 تومان
عملکرداین قطعه بدینصورت است که این قطعه درقسمت درب درپشت زبانه درب جاسازی است وکاربسیارمهم وحساسی رابعهده دارددرزمانیکه شمادرب لباسشویی رامیبندیدازطریق زبانه درب ومیکروسویچ فرمان وصل به بردویاتایمربه دستگاه میدهدووقتی که دستگاه روشن میشودمیکروسویچ درب راقفل میکندودرب قفل میشودودیگرکسی نمیتونددرحین کاردرب دستگاه رابازبکندوزمانی درب قابل بازشدن است که 3دقیقه ازکارلباسشوی واتمام ان گذشته شده باشدوان موقع درب بازمیشودواگراین زمان نگذرداگردرب رابخوایدبازکنیدفشاربروی میکروسویچ ویادستگیره  ان امده ومیشکند.دربعضی ازلباسشویی هااگرمیکروسویچ خراب باشدویادرزمان تعویض ان دقت لازم نشودسریعان بردلباسشویی ازقسمت پروگرام میسوزدوغیرقابل تعمیرمیشود..حتمن درزمان خریدمیکروسویچ دقت لازم رابکارببرید.لازم بذکراست که درلباسشویی های بردی ودیجیتالی بهیج عنوان میکروسویچ رایکسره نکنیدتامدارخارج شوداینکارعلمی نیست وزیان زیادی بشماواردخواهدکرد