نمایش 1–8 از 14 نتیجه

نمایش 25 40

لولاي درب لباسشويي اتومات مدل آبسال

45,000 تومان
عملکرداین قطعه بدینصورت است که این قطعه درقسمت در بلباسشویی واقع میباشدودرب رابروی لولاثابت کرده ومیچرخداگراین لولاخراب شوددرب درجایگاه خودش قرارنمیگیرد وروی لولانمیچرخد.درنتیجه بایدحتمن لولاتعویض گرددلازم بذکراست که جنس این لولاهاازسرب خشک والومنیم است وغیرقابل جوش خوردن میباشدواگرجوش بدهیدمدت زیادی برای شماکارنخواهدکرد.درزمان تعویض بایدازشکل لولای اصلی تهیه کنیدچون اگرلولاکوچک ویاکمی بزرگترباشددرب درجای خودش قرارنمیگیردوباعث ابریزی شدیداب ازجلوی درب میگردد.دربعضی ازاین لولاهاازیک بوش سفیدکوچکی استفاده شده است درصورتیکه ان بوش شکسته ویاگم شده باشدمیتوانیدازشیلنگ اب کولری ویاشیلنگ کوچک بجای ان استفاده گرددیعنی یک تکه کوچک باندازه ینم بندانگشت ازشیلنگ بریده وبجای بوش درقسمت لولاکاربگذاریداینکارشدنی میباشد