نمایش 1–8 از 22 نتیجه

نمایش 25 40

سه نظام درام استيل لباسشويي اتومات مدل ال جي و پاکشوما

700,000 تومان
طول شفت 11.5 سانتی متر عملکرداین قطعه بدینصورت است که درقسمت دیگ لباسشویی ودرروی چلیک استیل قرارداردوبه چلیک ازطریق پرچ های بزرگ ویاپیچهای استیل متصل میباشد.این سه نظام درقسمت میل شفت ان بروی بلبرینگ وکاسه نمدسوارمیباشدوپس ازعبورازدوبلبرینگ ویک کاسه نمدسردیگران ازدیگ خارج  شده وبه پولی پروانه سوارمیباشدوپولی هم ازطریق موتورمیچرخدودران موقع دیگ بچرخش درمیاید..این قطعه اگربارلباسشویی زیادباشدمیشکندویادردرازمدت بعلت استفاده ازمایعات سفیدکننده ویااسیدهاخورده شده وقابل شکستن است.وباید حتمن هر6ماه یکبارازموادجرمگیراستفاده کنیدتاجرم خورنده روی سه نظام پاک شود..دربعضی مواقع که بلبرینگها سایده ویابه اصطلاحی کچل میشود باعث خوردشدن بلبرینگ میگرددودران زمان سه نظام میشکند.لذابهتراست تاقبل اینکه سه نظام چندتکه شوددرصددتعویض بلبرینگهابراییم وزوترتعویضشان کنیم..دربعضی مواقع که سه نظام اصلی ان دربازارموجودنمیباشدتعمیرکاران مجبوربه ریختن سه نظام درریخته گیری میشوندکه این مدل راپیشنهادنمیکنیم چون مانندفابریک ان کارنمیکندوباعث لرزش دستگاه به بیش ازاندازه میگردد.لذاتامیشودازاینکارخوداری نماییدوسعی شودازسه نظامهای مشابه استفاده شودحتی اگرسه نظام جایگزین نیازبه تراشکاری داردبهترازسه نظام ریختنی است.